Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku Garni Hotel FATRA*, Mládežnícka 2037/45, 013 06  Terchová.

Spoločnosť Garni Hotel FATRA* Monika Chabrečková, Mládežnícka 2037/45, 013 06  Terchová, IČO: 42063353 rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami a pri využívaní rezervačného systému. Chceli by sme Vás informovať, že pre ochranu vašich osobných údajov sme urobili všetky potrebné opatrenia na ich bezpečné uchovanie.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Garni Hotel FATRA* -Monika Chabrečková, Mládežnícka 2037/45, 013 06  Terchová, IČO: 42063353.

Spoločnosť Garni Hotel FATRA* spracováva len tie osobné údaje, na ktoré nám dotknutá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustan. čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“ a ustan. § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov..., alebo len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie informácií na základe zákona, príp. na zlepšenie našich služieb. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v písomnom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje môže poskytovať inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne na účely priameho marketingu, a ak dotknutá osoba takto udelený súhlas odvolala s poukázaním na ustan. § 23 ods. 2. písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.

Chceme Vás ubezpečiť, že Garni Hotel FATRA* prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

1. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.

2. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, musia dodržiavať opatrenia pre ochranu osobných údajov Garni Hotel FATRA*

3. Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získavame a spracúvame.

4. Vaše osobné údaje sa spracúvajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli.

5. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám (ako napríklad poskytovateľom s rovnakým predmetom činnosti, aké má prevádzkovateľ a správcovi internetových služieb), ktoré pomáhajú spravovať túto webovú stránku na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv Garni Hotel FATRA* alebo ich zákazníkov a verejnosti.

Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas alebo tento súhlas odvoláte.

Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov.

Pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami je potrebný súhlas, ktorý potvrdením udeľujete a výslovne súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie).

Označením súhlasu so spracovaním osobných údajov na našom rezervačnom portáli dávate súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov ktorých prehľad si môžete pozrieť TU